Medlemmar i Bostadsrättsförening Hundrovan 3 kallas till extra föreningsstämma för antagande av nya stadgar. 

Nya lagkrav bakom stadgeändring

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag om ekonomiska fören­ingar i kraft, vilket kräver stadgeändring i vårt fall. De föreslagna stadgarna är baserade på SBC:s (Sveriges Bostadsrättscentrum) mall och genomgångna av jurist. 

Nya stadgar måste antas vid två stämmor, varför vi kallar till en extrastämma. 

Dag: Tisdagen den 11:e september 2018
Tid: 18:00
Plats: Styrelserummet, Midsommarvägen 21 

DAGORDNING 

 1. Öppnande av stämman 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 
 6. Fastställande av dagordningen 
 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
 8. Val av rösträknare 
 9. Fråga om kallelse behörigen skett 
 10. Information om nya stadgar 
 11. Beslut om antagande av nya stadgar 
 12. Avslutning av stämman 

Välkomna önskar vi i styrelsen 

Förslag stadgar BRF Hundrovan 3 180824

 

Extrastämma 11/9